1910 Vancouver Nippons     

1910 Nippon

The only ID so far is Motoji Kodama, middle, back row. Others who joined the team - Tadasu Ide, Shigeyuki Tomonaga, Kenjiro Kitamura, Kazuo Ito, Hanbatsu Matsuoka, Takuzo Iiyama, Reisu Hotta, Kunitaro Noguchi, Takeo Asai, Hiroshi Oda, Mitsuo Suzuki

[Photo courtesy of J. Tokunaga and Yobun Shima]