1950 Eston Ramblers     

1950 Eston Ramblers

Standing (left to right) -  xxx, Clint McNeil P, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, Ted Toles P/OF

Front row - Unknown

eston 100 eston 101 eston 102 eston 104 eston 105 eston 106

eston 107 eston 108 eston 109 eston 110 eston 111 eston 112

eston 113 Ted Toles

[Photo courtesy of Herb & Don Stevenson and Michael Swank]