1977 Ontario Photo Gallery
Neil Ambrose
Neal Ambrose
London Majors

Eddie Arden
Eddie Arden
London Majors
Bill Breene
Bill Breene
London Majors
Barry Broughner
Barry Boughner
London Majors
Barry Fuller
Barry Fuller
London Majors
John Gourley
John Gourley
London Majors

Reid Heffernan
Reid Heffernan
London Majors
Paul Kostas
Paul Kostas
London Majors
Alex McKay
Alex McKay
London Majors
Jesse Orosco
Jesse Orosco
Cambridge Terriers
Phil Schmidt
Phil Schmidt
London Majors
Larry Wilson
Larry Wilson
London Majors